Sälja

Så här arbetar vi
Första mötet, innan vi fått uppdraget
När vi träffas första gången går vi igenom bostaden och utifrån dina uppgifter sammanställer vi en objektsbeskrivning som innefattar yta,  befintliga lån och så vidare. Dessa uppgifter dubbelkollar vi senare med  Fastighetsdata, banker och andra berörda parter, för att vara säkra på att all information vi lämnar till blivande köpare är korrekt. Vi gör en första värderingsbedömning baserat på bostadens  läge, standard och skick.

Uppdragsavtalet
Med detta som underlag upprättar vi ett så kallat uppdragsavtal där överenskommet försäljningspris preciseras (acceptpris vid budgivning), uppdragstid samt vårt överenskomna arvode för förmedlingen anges. Som säljare väljer du om arvodet är en procentsats eller fast arvode. Vi bokar tid för att fotografera interiört och exteriört, vilket utförs av en professionell fotograf. Dessa foton förs över till vårt datasystem som underlag för marknadsföringen av lägenheten i olika medier där bland annat Hemnet, Sveriges största bostadsmarknad ingår. Vi arbetar i ett datasystem från, »Vitec « som är ett mycket avancerat system anpassat för fastighetsmäklare.

Säljande presentation
Objektet presenteras på vår hemsida där, förutom en ingående presentation av lägenheten, även aktuella visningstider framgår. Behöver du hjälp med professionell home staging löser vi även detta. Vi kontaktar spekulanter som anmält sitt intresse för liknande objekt i vårt spekulantregister. Vi brukar visa  för dessa spekulanter först med privata visningar.

Visningstid
Vi kommer överens om passande visningstider och om vi skall anordna privata eller öppna visningar. Vid budgivning har vi öppna visningar vid ett par tillfällen samt privata bokade visningar.

Budgivning
Om flera spekulanter visar intresse för bostaden öppnas en budgivning. Du som säljare bestämmer om du vill ha en öppen eller sluten budgivning. Värt att veta är att köparna inte är bundna till givna bud och du som säljare väljer vem du vill sälja till. Det behöver inte vara den som lagt högsta budet. Tiden för budens inkommande bör vara relativt kort. Redovisning av pågående budgivning sker via SMS till samtliga intressenter, där också du följer inkommande bud. Budgivningen stoppas vid ett på förhand bestämt klockslag.

Köpekontraktet
Efter det att buden redovisats till dig och du har bestämt dig för vem du vill sälja till, upprättar vi ett köpeavtal som reglerar köpet avseende pris, tillträdesdag, lägenhetens skick, med mera. Finns behov av juridisk och ekonomisk expertis, samarbetar vi med de bästa inom respektive områden. Köparen erlägger handpenning, oftast 10 % på köpeskillingen, vilken sätts in på vårt klientmedelkonto  till dess att samtliga villkor för köpet är reglerade. Avser köpet en bostadsrätt   söker köparen i samband med detta medlemskap i föreningen vilket är en förutsättning för köpets genomförande. Det är ytterst ovanligt att köpare nekas medlemskap. Vi redovisar handpenningen direkt till dig när medlemskap är beviljat och eventuella villkor är infriade.

Tillträdet
Vi bokar tid för tillträde på endera partens bank. Intill dess har vi utfört noggranna kontroller, till exempel om pantförskrivningar föreligger, samt upprättar likvidavräkningshandlingar. Då vi träffas på banken erlägger köparen resterande köpeskilling. Ur denna löser banken ut eventuella befintliga lån och vi upprättar kvittenser på erlagda likvider. Därefter lämnas nycklarna över till köparen och förmedlingen av bostaden  är klar, på ett tryggt och smidigt sätt.