Sälja

Att sälja eller köpa en jord- och skogsfastighet är för de flesta ett av de största besluten i livet. Jag strävar att efter säljarens önskemål genomföra en bra försäljning, där både säljare och köpare kan känna sig nöjda efter affären. Detta kan betyda passande lösningar gällande fastighetsöverlåtelse, skog, mark, byggnader, skatter och fastighetsrätt m.m. 

Den normala arbetsgången för de fastigheter/objekt jag förmedlar är följande:
-	Möte om möjligt med ägaren/ägarna alternativt telefonkontakt och diskussion om vad som ingår i ett förmedlingsuppdrag och hur fastigheten/objektet skall försäljas.

-	Jag gör en besiktning av byggnader på brukningscentrum och i förekommande fall annorstädes. Information inhämtas om byggnader, jakt, fiske, arrenden, vägar m.m.

-	En ny eller uppdaterad skogsbruksplan tas fram. Det är av stor betydelse att det finns en bra skogsbruksplan vid en försäljning. Säljare och köpare kan då skaffa sig en bra uppfattning främst om värdet av skog och skogsmark. Med den nya/uppdaterade skogsbruksplanen som grund, görs en bedömning av marknadsvärdet. Därtill tillkommer värdet av byggnader, jakt, läge och andra värdepåverkande faktorer. Detta sammantaget ger basen till en bra försäljning.

-	Tillsammans med säljaren kommer jag överens om processen för försäljningen och ett utgångspris. En beskrivning (PM) med tillgänglig information om fastigheten/objektet tas fram.

-	Fastigheten/objektet marknadsförs på bestämt sätt. Oftast sker marknadsföringen genom internet, annonser i tidningar och spekulantregister.

-	För diskussioner med spekulanter om vilka möjligheter fastigheten/objektet har och hur ett eventuellt köp kan genomföras. Normalt är det många spekulanter till fastigheter/objekt med hög andel skog, fina byggnader och bra läge varför budgivning är vanligt. Ibland även auktion mellan de högsta budgivarna.

-	Du som säljare bestämmer om fastigheten/objektet skall säljas till givet bud och med de möjliga önskemål som är behäftat med budet. Köpekontrakt skrivs och handpenning (oftast 10 %) erläggs i regel. Någon eller några månader senare byter fastigheten/objektet ägare när köpebrev upprättas och resterande köpeskilling erläggs. Detta beaktat köpares och säljares önskemål om tillträde, behov av förvärvstillstånd m.m.

-	Jag hjälper till i alla delar av försäljningsprocessen, så att inget skall försummas bort och alla rättsliga krav blir uppfyllda.